Jezus in islam

De Christen weet niet dat de werkelijke gemoedsstemming van mildheid die de Moslim altijd aan de dag legt , ten aanzien van Jezus (vzmh) en zijn moeder Maria, voortkomen uit de bron van zijn geloof; de Heilige Koran.
Hij weet niet dat de Moslim de heilige naam “Jezus” niet in zijn mond neemt, zonder te zeggen “Hazrat ‘Iesa”
(= Eerwaardige Jezus) of “Iesa ‘alai-his-Salaam” (=Jezus, Vrede zij met hem).
Telkens als de Moslim de naam Jezus noemt (vzmh) zonder deze woorden van respect, word hij als een oneerbiedig, eigenaardig of barbaars persoon beschouwd.
De Christen weet niet dat in de Koran Jezus (vzmh) bij naam vijf keer zo veel wordt genoemd als het aantal keren dat de Profeet van de Islam (vzmh) wordt genoemd in het boek van Allah. Om precies te zijn: 25 keer tegen 5.

Bijvoorbeeld:
“…en Wij gaven Jezus, de zoon van Maria, de duidelijke bewijzen. En Wij versterkten hem met de heilige Geest…” (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 2:87)
“…”O Maria, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan : zijn naam is de Messias, Jezus, zoon van Maria…” (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 3:45)
“Voorwaar, de Messias Jezus, zoon van Maria, is een boodschapper van Allah…” (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 4:171)
“En Wij lieten Jezus, zoon van Maria, in hun voetstappen volgen…” (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 5:46)
“En Zakariyya (Zacharias) en Yahya (Johannes) en ‘Iesa (Jezus) en Ilyas : allen behoorden tot de oprechten.”
(Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 6:85)

Alhoewel Jezus (vzmh) op 25 plaatsen in de Heilige Koran bij naam wordt
Genoemd, wordt hij ook aangesproken met titels die betrekking hebben op hem, zoals “Ibne Maryam” (zoon van Maria), als “Masih” (Messias, vertaald als Christus), “Abd-ullah” (dienaar van Allah) of “Rasul-ullah”(Boodschapper van Allah).
Er wordt over hem gesproken als “het woord van Allah”, als “de Geest van Allah”, als “een teken van Allah”, en talrijke andere eervolle bijnamen, verspreid over 15 verschillende soera’s (hoofdstukken). De Heilige Koran eert deze machtige Boodschapper van Allah, en de Moslims zijn de laatste 1400 jaar niet tekort geschoten om hetzelfde te doen.
Er is geen enkele kleinerende opmerking in de gehele Koran waar zelfs de meest bevooroordeelde persoon onder de Christenen bezwaar tegen kan maken.

- “Iesa” gelatiniseerd tot “Jezus”:
De Heilige Koran verwijst naar Jezus met de naam “Iesa”, en deze naam wordt meer gebruikt dan enige andere titel, omdat dit zijn “Christelijke” naam was. In feite was zijn echte naam “Iesa” (Arabisch) of “Esau” (Hebreeuws); klassiek “Yeheshua”, wat de Christelijke naties van het westen latiniseerden tot “Jezus”.
Noch de “J”, noch de tweede “s” in de naam “Jezus” kan worden teruggevonden in de originele taal – zij worden niet aangetroffen in de Semitische talen.

Het woord is erg simpel – “Esau” – een algemene Joodse naam, alleen al meer dan zestig keer gebruikt in het allereerste boek van de Bijbel; in het deel genaamd “Genesis”. Er was op zijn minst een “Jezus” die op het beklaagden-bankje zat, tijdens het proces van Jezus voor het Sanhedrin.
Josephus de Joodse historicus noemt zo’n 25 Jezussen in zijn “Boek van de Oudheden”. Het Nieuwe Testament heeft het over “Bar-Jezus”; een tovenaar en een valse profeet (Handelingen 13:6) en ook “Jezus-Justus”; een Christelijke missionaris, een tijdgenoot van Paulus (Kolossenzen 4:11).
Deze personen staan los van Jezus, de zoon van Maria. Het omvormen van “Esau” tot (J)ezu(s) – Jezus- maakt het uniek. Deze unieke (?) naam is onder de Joden en Christenen uit de roulatie geraakt vanaf de tweede eeuw na Christus. Onder de Joden omdat het een naam van slechte reputatie werd; de naam van iemand die godslastering in het Jodendom had begaan, en onder de Christenen raakte de naam uit de roulatie omdat het de echte naam van hun god (?) werd; hun geïncarneerde God. De Moslim zal niet twijfelen zijn zoon “Iesa” te noemen, omdat het een geëerde naam is, van een rechtgeaarde dienaar van de Heer.
“Moeder en zoon.”

Het tweede hier bovengenoemde onderwerp (zijn geboorte) wordt op twee plaatsen beschreven; Soera 3 en Soera 19.
Lezende vanaf het begin van zijn geboorte in soera 3, komen we het verhaal van Maria tegen, en de hooggeachte positie die zij bekleedt in het Huis van de Islam, voordat de werkelijke aankondiging van de geboorte van Jezus wordt gegeven:
“En toen de Engelen zeiden : “O Maryam (Maria), voorwaar, Allah heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren.”
(Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 3:42)
“…Jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren.” Men kan in de Christelijke Bijbel niet vinden dat er zo een eer aan Maria wordt gegeven! Het vers gaat verder :
“O Maryam, gehoorzaam jouw Heer en kniel je voor Hem neer en buig je met de buigenden.” (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 3:43)
Wat is de bron van deze prachtige en sublieme recitatie die, in zijn originele Arabisch, mensen tot extase en tranen roert? Vers 44 hier beneden legt uit :
“Dat zijn berichten over het verborgene die Wij aan jou (o Mohammed!) mededelen.
En jij was niet met hen toen zij door hun pennen te werpen verlootten wie van hen verantwoordelijk was voor de zorg voor Maryam, en jij was ook niet bij hen toen zij hierover redetwistten.” (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 3:44)

Het verhaal is zo, dat de grootmoeder van Jezus, Hannah, tot dusver onvruchtbaar was geweest. Ze stortte haar hart uit bij Allah; als Allah haar maar een kind zou schenken, dan zou ze zeker zulk een kind opdragen aan de dienst van Allah in de tempel.
Allah beantwoordde haar gebed, en Maria werd geboren. Ze was teleurgesteld; ze verlangde naar een zoon, maar in plaats daarvan was ze bevallen van een dochter;
en in geen geval lijkt de vrouw op de man, voor wat ze in gedachten had.
Wat moest ze doen? Ze had Allah een belofte gedaan.
Ze wachtte totdat Maria groot genoeg was om voor haarzelf te zorgen.
Toen dat moment kwam, nam Hannah haar lieve dochter mee naar de tempel, om haar te overhandigen voor tempeldiensten. Elke priester eiste de peetoom van dit schattige kindje te worden. Ze deden een loting door met pennen (pijlen) te werpen, zoals het tossen van een munt; kop of munt?
Uiteindelijk won Zakariya de loting, maar niet zonder twist.

Zo ging het verhaal. Maar waar had Mohammed deze wijsheid vandaan gehaald? Hij was een “ummi” (analfabeet); hij kon niet lezen of schrijven. Het was de Almachtige Allah die hem deze vraag heeft laten beantwoorden in de hiervoor genoemde Koranvers, door te zeggen dat het allemaal door goddelijke inspiratie kwam. “Nee!” zegt de tegenstander. “Dit is Mohammed’s eigen verzinsel. Hij heeft zijn openbaringen overgenomen van de Joden en de Christenen.
Hij heeft plagiaat gepleegd, hij heeft het vervalst.”
Hoewel we maar al te goed weten en geloven dat de gehele Koran het ware Woord van Allah is, zullen we, omwille van discussie, toch even instemmen met de vijanden van Mohammed , dat hij het heeft geschreven.
We kunnen nu tenminste wat medewerking van de ongelovige verwachten.
Vraag hem : “Heb je er enige moeite mee om toe te geven dat Mohammed een Arabier was?” Alleen een eigenzinnige dwaas zal twijfelen hier aan toe te geven.
In dat geval heeft het geen zin om de discussie voort te zetten. Hou op met praten, sluit het boek!
Met de verstandige persoon gaan we verder; “Dat deze Arabier, in eerste instantie, sprak tot andere Arabieren. Hij sprak (in eerste instantie) niet tot Indiase Moslims, Chinese Moslims of Nigeriaanse Moslims; hij sprak tot zijn eigen mensen : de Arabieren. Of ze het nou met hem eens waren of niet; hij vertelde hen op de meest sublieme manier (woorden die in de harten en gedachten van de luisteraars werden “geschroeid”) dat Maria, de moeder van Jezus (vzmh) – een jodin – boven de vrouwen van alle naties was verkozen. Niet zijn eigen moeder, noch zijn vrouw, noch zijn dochter (moge Allah’s Welbehagen met hen zijn!), noch enige andere Arabische vrouw, maar een Jodin! Kan iemand dit uitleggen? Want voor iedereen staan zijn eigen moeder of vrouw, of dochter boven andere vrouwen.
Waarom zou de Profeet van de Islam een vrouw eren van zijn oppositie ?!
En ook nog eens een Jodin; behorende tot een ras dat voor 3000 jaar op zijn mensen had neergekeken,
- Sarah en Hagar:
Ibrahim (Abraham, vzmh) had twee vrouwen; Sarah en Hagar. Ze zeggen (=de Joden) dat zij de kinderen zijn van Ibrahim (vzmh) en zijn wettige vrouw Sarah, en dat hun Arabische broeders afstammen van Hagar, een “slavin”, en dat om die reden, de Arabieren een minderwaardig ras zijn.
Wil iemand alsjeblieft het abnormale feit uitleggen waarom Mohammed (als hij de schrijver zou zijn) deze Jodin uitkoos voor zo’n hoge eer ?
Het antwoord is simpel; hij had geen keus, hij had geen recht om te zeggen wat hij zelf verlangde.
Zoals we in de Heilige Koran kunnen lezen (53:4) :
“Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is.”
- Soerat Maryam:
Er staat een hoofdstuk in de Heilige Koran, genaamd “Soera Maryam”
(“Hoofdstuk Maria”) (soera19), zo genoemd ter ere van Maria, de moeder van Jezus (vzmh). En opnieuw kan men in de Christelijke Bijbel nergens vinden dat er zo’n eer aan Maria wordt gegeven. Van de 66 boeken van de Protestanten, en 73 van de Rooms-katholieken, is er niet een vernoemd naar Maria of haar zoon (vzmh). Je zult er boeken aantreffen die zijn vernoemd naar Matteus, Marcus, Lucas, Johannes, Petrus, Paulus en nog een aantal onbekende namen , maar geen een van die namen is Jezus (vzmh) of Maria !

Als Mohammed de schrijver van de Heilige Koran zou zijn, dan zou hij het niet achterwege hebben gelaten om samen met “Maryam”, de moeder van Jezus(vzmh) ook de namen toe te voegen van zijn eigen moeder “Amina”, zijn dierbare vrouw “Khadidja”, of zijn geliefde dochter “Fatima” (moge Allah’s welbehagen met hen zijn!). Maar nee! Nee! Dit kan nooit, omdat de Koran niet zijn eigen werk is.

 

 

 

Terug